46-060 Prószków, ul. Zamkowa 8
Telefon: 77 464 80 92
Fax: 77 464 80 68

Dostęp do informacji publicznej w DPS Prószków

 

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PRÓSZKOWIE

 

I.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi(Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198) - http://prawo.sejm.gov.pl. Wyjątek stanowią informacje niejawne. 

II.

Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

 1. uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
 2. wglądu do dokumentów urzędowych.

III.

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

 1. ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
 2. udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
 3. wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej winien zawierać określenie:

 1. przedmiotu wniosku,
 2. sposobu i formy udostępnienia informacji publicznej,
 3. dane umożliwiające skuteczne doręczenie wnioskowanej informacji w sposób i w formie wskazanych we wniosku.

IV.

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.

Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać- chyba że chodzi o udostępnienie informacji przetworzonej - wówczas należy wskazać we wniosku zakres, w jakim uzyskanie informacji przetworzonej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego (art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy).

Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z wyjątkiem sytuacji, w których podmiot zobowiązany do udzielenia informacji publicznej ma ponieść dodatkowe koszty w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji lub koniecznością przekształcenia informacji (art. 15 ust. 1 ustawy). Wówczas podmiot w terminie 14 dni od złożenia wniosku powiadamia wnioskodawcę o wysokości opłaty.

V.

Termin i sposób załatwienia

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może zostać zrealizowany w następujący sposób:

 1. udostępnienie informacji publicznej w formie określonej we wniosku,
 2. decyzja administracyjna o odmowie udostępnienia informacji publicznej,
 3. decyzja administracyjna o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej.

Termin załatwienia

 1. Informację publiczną udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.
 2. W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w terminie określonym w pkt 1, Organ powiadamia wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do Organu.

VI.

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej przysługuje wnioskodawcy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Dane mieszkańców nie są podawane do wiadomości publicznej.