46-060 Prószków, ul. Zamkowa 8
Telefon: 77 464 80 92
Fax: 77 464 80 68

Informacje ogólne

Dom Pomocy Społecznej

ul. Zamkowa 8, 46-060 Prószków

 

NIP 754-13-51-370

Regon 000312751

PKD 8720 Z

tel. 77 4648092

fax. 77 4648068

www.dps.proszkow.pl

 

            Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie jest jednostką organizacyjną Powiatu Opolskiego funkcjonującą w systemie pomocy społecznej. Jest jednostką budżetową działającą w oparciu o :

  1. Statut Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie nadany na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) przez Radę Powiatu Opolskiego Uchwałą Nr XXXIV/244/2017 z 27 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie.
  2. Regulamin organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie przyjęty Uchwałą Nr 1592/2017 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie.
  3. Decyzję Nr 14/2018 Wojewody Opolskiego z 14 maja 2018 r. dot. zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie.
  4. Decyzja Nr 17/2019 Wojewody Opolskiego z dnia 09 kwietnia 2019 r. zmieniające decyzję Wojewody Opolskiego nr 14/2018 z dnia 14 maja 2018 r.

 

DPS w Prószkowie jest placówką pomocy społecznej o dwóch profilach, działających w  oddzielnych budynkach :

  1. Dom dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,
  2. Dom dla osób przewlekle somatycznie chorych.

 

Podstawowym celem działania Domu jest zapewnienie stałego pobytu i całodobowej opieki oraz zaspakajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i religijnych dla 223 osób, w tym dla :

  1. Osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie         – 164 miejsca,
  2. Osób przewlekle somatycznie chorych                        –   59 miejsca.