46-060 Prószków, ul. Zamkowa 8
Telefon: 77 464 80 92
Fax: 77 464 80 68

Komórki organizacyjne

Dział Terapeutyczno-Opiekuńczy

 

z-ca Dyrektora

mgr Katarzyna Ścipień

 

tel. 77/464-80-92 w.24

 

Do zakresu zadań Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego należy :

1) opieka nad mieszkańcami i ich pielęgnacja przy zachowaniu zasady poszanowania ich godności osobistej,

2) dbanie o higienę i wygląd zewnętrzny mieszkańców,

3) organizowanie i prowadzenie pracy terapeutycznej z mieszkańcami,

4) dbanie o stan zdrowia mieszkańców i reagowanie na wszelkie niepokojące objawy w ich zachowaniu,

5) zapewnianie mieszkańcom poczucia bezpieczeństwa oraz wyrabianie w nich poczucia własnej wartości,

6) zapewnianie mieszkańcom kontaktu z rodzinami,

7) prowadzenie działań integrujących ze środowiskiem zewnętrznym, a szczególnie społecznością lokalną oraz mieszkańcami innych domów pomocy społecznej m.in. poprzez organizowanie własnych i udział w imprezach sportowych i kulturalno-rozrywkowych organizowanych przez inne domy,

8) opracowywanie i aktualizowanie indywidualnych planów wspierania mieszkańców oraz ocenianie ich realizacji,

9) prowadzenie dokumentacji medycznej mieszkańców z zachowaniem tajemnicy służbowej oraz przepisów o ochronie danych osobowych,

10) zapewnienie właściwego stanu sanitarno-epidemiologicznego w pokojach mieszkalnych oraz pomieszczeniach sanitarnych,

11) gospodarowanie lekami oraz środkami higienicznymi,

12) utrzymywanie kontaktu z Radą Mieszkańców i zapewnienie obsługi technicznej posiedzeń Rady,

13) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji mieszkańców Domu,

14) załatwianie spraw związanych z pochówkiem,

15) przygotowywanie wniosków w sprawie ubezwłasnowolnienia mieszkańca,

16) współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości w sprawach dot. mieszkańców,

17) zapewnienie mieszkańcom posługi religijnej.

 

Dział Ekonomiczny

 

Główny Księgowy

mgr Barbara Front

tel. 77/464-80- 92 w. 25

 

1) prowadzenie rachunkowości oraz gospodarki finansowej DPS zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2) opracowywanie planów i sprawozdań finansowych oraz bilansu rocznego,

3) planowanie i realizacja wydatków osobowych oraz prowadzenie dokumentacji płacowej,

4) prowadzenie obsługi kasowej,

5) prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej,

6) sprawdzanie pod względem finansowym umów zawieranych przez Dom,

7) windykacja należności Domu,

8) prowadzenie ewidencji składników majątkowych,

9) analiza wykorzystania środków budżetowych i pozabudżetowych pozostających w dyspozycji Domu.

 

Dział Administracyjno-Gospodarczy

 

Kierownik

mgr Katarzyna Korpacka

tel./fax. 77/464-80-92 w. 22

 

Do zadań Działu Administracyjno-Gospodarczego należy :

1) administrowanie budynkami, lokalami i pomieszczeniami Domu,

2) utrzymanie sprawności technicznej budynków pozostających w dyspozycji Domu, instalacji, maszyn i urządzeń w nich zamontowanych,

3) zapewnienie ciągłości dostaw zimnej i ciepłej wody oraz pary technologicznej, zapewnienie ogrzewania pomieszczeń,

4) zabezpieczenie potrzeb pralniczych Domu,

5) zapewnienie czystości na zewnątrz obiektów Domu,

6) dbanie o czystość otoczenia Domu oraz o stan roślinności i małej architektury w parku i ogrodzie,

7) zabezpieczenie potrzeb transportowych Domu,

8) planowanie i realizacja inwestycji i remontów oraz zakupów,

9) realizacja zaopatrzenia materiałowo-technicznego,

10) zabezpieczenie łączności telefonicznej oraz dostępu do internetu,

11) gospodarowanie składnikami majątkowymi,

12) zabezpieczenie mienia Domu,

13) planowanie i realizacja zamówień publicznych.

14) planowanie jadłospisów z uwzględnieniem norm żywieniowych oraz wszystkich rodzajów diet stałych i doraźnie zaleconych przez lekarza,

15) prawidłowe przygotowywanie posiłków pod względem ilościowym, jakościowym i smakowym,

16) utrzymanie prawidłowego stanu higieniczno-sanitarnego pomieszczeń kuchni oraz magazynów żywnościowych,

17) kontrolowanie jakości i ilości artykułów pobieranych z magazynu,

18) prowadzenie wymaganej dokumentacji dot. obrotu artykułami żywnościowymi,

19) zamawianie artykułów żywnościowych u dostawców,

20) prowadzenie magazynu artykułów spożywczych.

21) prowadzenie akt osobowych pracowników,

22) wystawianie świadectw pracy,

23) prowadzenie spraw dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, rent i emerytur oraz nagród jubileuszowych

24) prowadzenie rejestrów zarządzeń wewnętrznych dyrektora Domu, skarg i wniosków,

25) zabezpieczenie obsługi kancelaryjnej Domu,

26) prowadzenie archiwum zakładowego,

27) zamawianie artykułów biurowych.

 

Dział Opieki Dziennej

 

Kierownik

mgr Barbara Wawrzinska

tel 77/404-36-93

 

Do zadań Działu Opieki Dziennej należy :

1) udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,

2) podnoszenie sprawności i aktywizowanie poprzez udział w terapii zajęciowej, treningach umiejętności i rehabilitacji ruchowej,

3) zaspakajanie potrzeb bytowych w zakresie wyżywienia, higieny oraz organizacji czasu,

4) zaspakajanie potrzeb zdrowotnych min. poprzez świadczenie usługi w zakresie aktywności ruchowej i kinezyterapii, organizowanie pomocy i wsparcia psychologicznego,

5) zaspakajanie potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych, turystycznych i towarzyskich,

6) aktywizowanie i zaangażowanie w działania samopomocowe oraz na rzecz środowiska lokalnego,

7) prowadzenie dokumentacji dot. działalności działu, w tym : ewidencji osób korzystających z usług DDP, prowadzenie indywidualnych ewidencji usług,

8) sporządzanie planów zajęć.